Algemene Voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Isolatie Deal B.V.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Isolatie Deal B.V.’, tevens handelende onder de naam ‘Isolatiedeal’ en ‘Isolatie Direct’, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7272 DJ) Goor aan de Dammaten 28 (KvK-nummer 60875704);
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer;
 • Overeenkomst(en): de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever te sluiten c.q. gesloten (vervolg)overeenkomsten.
 • het Werk: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen door
 • Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden inclusief de daarbij overeengekomen door Opdrachtnemer te leveren materialen en/of overeengekomen andere diensten.
Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen c.q. offertes welke Opdrachtnemer doet c.q. uitbrengt en op alle Overeenkomsten die Opdrachtnemer met Opdrachtgever sluit.
 2. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst(en).
Artikel 3: Offerte en totstandkoming overeenkomst
 1. Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt slechts tot stand indien Opdrachtnemer de ontvangst van de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte binnen 2 maanden na ontvangst daarvan schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn offerte te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen in het geval Opdrachtgever deze offerte niet aanvaardt.
 4. In het geval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen en/of andere technische) specificaties verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal Opdrachtnemer zijn offerte hierop baseren.
Artikel 4: Annulering
 1. De overeenkomst kan door opdrachtgever worden geannuleerd binnen 24 uur na het moment dat de door opdrachtgever ondertekende offerte schriftelijk is aanvaard door opdrachtnemer. Bij een tijdige annulering binnen 24 uur na aanvaarding door opdrachtnemer zijn er geen kosten verbonden aan de annulering. De annulering dient binnen de gestelde termijn schriftelijk te worden doorgeven aan opdrachtnemer.
 2. Annulering ná het verstrijken van de termijn als vermeld in lid 1 van artikel 4 door opdrachtgever geschiedt niet kosteloos. Opdrachtnemer is gerechtigd om bij annulering na het verstrijken van de voornoemde termijn tot 72 uur voor de uitvoeringsdatum een bedrag van € 350,00 exclusief btw voor advieskosten, alsmede de materiaalkosten in rekening te brengen bij een opdrachtgever in de hoedanigheid van een particulier. Bij een professionele opdrachtgever handelende uit naam van een vennootschap (B.V./N.V.), eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap kan opdrachtnemer alsdan € 350,00 exclusief btw voor advieskosten in rekening brengen, alsmede € 75,00 exclusief btw per gewerkt uur door werknemer(s) van opdrachtnemer en de gemaakte productiekosten en materiaalkosten.
 3. Bij een annulering binnen 72 uur voor de vastgestelde uitvoeringsdatum dient het volledige bedrag als vermeld op de offerte door opdrachtgever aan opdrachtnemer te worden voldaan.
Artikel 5: Levertijd
 1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode c.q. uitvoeringsdatum worden door Opdrachtnemer bij benadering vastgesteld en gaan eerst in wanneer tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever algehele overeenstemming is bereikt. Een overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode c.q. uitvoeringsdatum is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Overschrijding van de in lid 1 bedoelde levertijd en/of uitvoeringsperiode c.q. uitvoeringsdatum geeft Opdrachtgever nimmer enig recht op schadevergoeding.
 3. Indien sprake is van meerwerk wordt de in lid 1 bedoelde levertijd en/of uitvoeringsperiode c.q. uitvoeringsdatum verlengd met een termijn welke volgens Opdrachtnemer benodigd is om het meerwerk uit te kunnen voeren.
Artikel 6: Verplichtingen
 1. De opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het Werk te kunnen verrichten waarbij de betreffende ruimtes toegankelijk, schoon en droog dienen te zijn. Voorts dient Opdrachtgever Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om kosteloos gebruik te maken van de aansluitmogelijkheden voor gas, water en elektriciteit.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle benodigde goedkeuringen, vergunningen en dergelijke en overige voor het Werk benodigde gegevens voor Opdrachtnemer beschikbaar zijn.
 3. Indien er op een werk subsidie kan worden aangevraagd door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever daar zelf tijdig voor zorg te dragen. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een niet, niet tijdige of onjuiste subsidieaanvraag door Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot uiterlijk 3 werkdagen vóór aanvang van de met Opdrachtnemer overeengekomen uitvoeringsperiode c.q. (eerste) uitvoeringsdatum, deze te wijzigen middels een schriftelijk verzoek aan Opdrachtnemer daartoe.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor bij een niet tijdig verzoek van Opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid de daarmee gepaard gaande kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 7: Intellectuele eigendom
 1. Opdrachtnemer behoudt de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten op alle door haar gedane aanbiedingen c.q. offertes en op alle aan Opdrachtgever verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden op door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en/of andere (technische) specificaties.
Artikel 8: Prijswijzigingen
 1. Opdrachtnemer is gerechtigd een stijging van kostprijsverhogende factoren aan Opdrachtgever door te berekenen.
Artikel 9: Uitvoering van de Overeenkomst
 1. Indien een goede uitvoering van de Overeenkomst dit volgens Opdrachtnemer vereist, heeft hij te allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden door derde(n) te laten uitvoeren.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
 3. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de als gevolg daarvan uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien het door onvoorziene omstandigheden voor Opdrachtnemer tijdelijk onmogelijk is om zijn verplichtingen na te komen.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden indien de Overeenkomst voor hem onuitvoerbaar is. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
Artikel 10: Oplevering
 1. Het Werk is opgeleverd wanneer Opdrachtnemer aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en laatstgenoemde het werk heeft aanvaard.
 2. In ieder geval wordt het Werk als opgeleverd beschouwd:
  • wanneer 7 werkdagen zijn verstreken nadat Opdrachtnemer de in lid 1 bedoelde mededeling aan Opdrachtgever heeft gedaan en Opdrachtgever heeft nagelaten daarop te reageren;
  • Opdrachtgever het Werk in gebruik heeft genomen.
Artikel 11: Wijziging van de Overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig wijzigen c.q. aanvullen.
 2. In geval de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van het werk daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan alsdan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Meer- en/of minderwerk wordt schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
Artikel 12: Ontbinding

Onverminderd de aan Opdrachtnemer toekomende rechten, is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:

 • Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er ten laste van hem beslag wordt gelegd op zijn vermogen, of hij zijn bedrijf aan derden overdraagt;
Artikel 13: Betaling
 1. Betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in een of meer termijnen plaats te vinden na facturatie door Opdrachtnemer naar rato van de voortgang van verrichte werkzaamheden.
 2. Betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer dient uiterlijk te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; Opdrachtgever is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 4. In geval van liquidatie, ontbinding, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever, of wanneer Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen verliest, zullen de (betalings-)verplichtingen van Opdrachtgever alle onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
 6. Betaling door Opdrachtgever dient te allen tijde plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Artikel 14: Incassokosten
 1. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer nakomt, dan komen naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. Deze kosten bedragen 15% van de alsdan openstaande hoofdsom, tenzij de daadwerkelijke kosten hoger zijn, in welk geval de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd zijn.
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
 1. De door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat Opdrachtgever aan al diens verplichtingen uit de Overeenkomst(en) heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen Opdrachtgever wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen aan Opdrachtnemer verschuldigd mocht worden.
 2. Nadat Opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud als bedoeld in lid 1 heeft ingeroepen, mag Opdrachtnemer de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
 3. De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het Nederlands recht.
Artikel 16: Reclamaties
 1. Opdrachtgever dient binnen 7 dagen na voltooiing en oplevering van het Werk c.q. de betreffende werkzaamheden schriftelijk bij Opdrachtnemer te reclameren indien zich naar diens mening een gebrek voordoet.
 2. Ook indien Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.
Artikel 17: Niet afgenomen zaken
 1. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd en/of uitvoeringsperiode niet zijn afgenomen door Opdrachtgever, dan blijven deze ter beschikking staan van Opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.
Artikel 18: Garantie
 1. Opdrachtnemer garandeert voor een periode van 10 jaar na oplevering van het werk dat eventuele gebreken in het werk kosteloos door Opdrachtnemer worden verholpen, tenzij a) de betreffende gebreken redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen en/of b) Opdrachtnemer voor de betreffende gebreken niet aansprakelijk is op grond van de wet en/of op grond van hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
 2. Uitdrukkelijk uitgesloten van de in lid 1 van dit artikel bedoelde garantie zijn:
  1. schade ontstaan als gevolg van een gebrekkige ventilatie dan wel geen ventilatie door Opdrachtgever in de ruimte alwaar het werk is verricht;
  2. schade ontstaan als gevolg van wijzigingen in het werk, reparaties en/of vernieuwingen, door derden uitgevoerd;
  3. schade ontstaan als gevolg van ondeugdelijk metsel- en kitwerk door derden verricht.
 3. De door Opdrachtnemer gegeven garantie vervalt indien Opdrachtgever de betreffende schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak c.q. van het verrichte werk.
 4. Opdrachtgever kan alleen een beroep op een garantie doen indien hij aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
 5. Indien Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer voldoet, kan het verlenen van garantie door Opdrachtnemer worden opgeschort totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
 6. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.
 7. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder vertragingsschade en letselschade, welke Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van een gebrek in de geleverde zaak c.q. het verrichte werk of anderszins.
 8. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij Opdrachtnemer. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de in rekening gebrachte werkzaamheden.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken die niet middels een visuele inspectie waarneembaar zijn en waarop Opdrachtnemer redelijkerwijze niet bedacht kan en behoeft te zijn, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend leidingen en/of kabels in spouwmuren. Het risico van een en ander berust bij Opdrachtgever.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot een eventueel gebrek in een gegarandeerde zaak c.q. van het verrichte werk en/of uit hoofde van anderszins onrechtmatig handelen alsmede voor de daaruit mogelijk voortvloeiende aan derden te betalen schade.
Artikel 19: Rechts- en forumkeuze
 1. Op de Overeenkomst(en) tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Overijssel. Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wettelijke bevoegdheidsregels bevoegde rechter.
Artikel 20: Wijziging van de voorwaarden
 1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking na mededeling daarvan aan Opdrachtgever, doch in ieder geval na deponering van die wijzigingen.

Deze website maakt gebruik van cookies

De website van IsolatieDeal maakt gebruik van tracking cookies. Wanneer u deze website verder gebruikt, accepteert u het gebruik van deze cookies. Wilt u meer informatie?